وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری محمد شريف اميري
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 5/29
تلفن :

چارت نموداری پيمان پرويزي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : معاون و مسئول بايگاني اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت :
تلفن :

چارت نموداری بلاتصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری كيهان باجلاني
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور سجلي (امور عمومي )
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 8/17
تلفن :

چارت نموداری محمدامين خاكي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 6/27
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي :
سابقه خدمت :
تلفن :

چارت نموداری محسن گردپور شهري
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 5/27
تلفن :

چارت نموداری شهریار رحمانی
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : كارشناس آمار و انفورماتيك
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری آرش محمدنژاد
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 5/4
تلفن :


چارت نموداری مؤمن اصلاني
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت :
تلفن :