وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:محمدشریف امیری
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:31 سال
تلفن:08735522835
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:جانباز

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:پیمان پرویزی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:08735522820
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:مسئول امور عمومی
نام ونام خانوادگي:کیهان باجلانی
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:27 سال
تلفن:
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت احوال
نام ونام خانوادگي:مژگان پرازده
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت احوال
نام ونام خانوادگي:شهریار رحمانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:14 سال
تلفن:
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:باسام فیضی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:2 سال
تلفن:
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:رشاد محمدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت احوال
نام ونام خانوادگي:افشین سلیمانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:2 سال
تلفن:
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:سرایدار و پیشخدمت
نام ونام خانوادگي:یدالله نگهدار
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:20 سال
تلفن:
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری: