وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: خيابان امام خميني خيابان تربيت جنب نهضت سواد آموزي
شماره تلفن اداره: 08723522820،08723522835،08723750420
شماره فاكس: 08723522835
كدپستي: 6631674897
کروکی: